RegulaminI. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy "jpczekolada.com" prowadzi sprzedaż wyrobów sprzedawcy-przedsiębiorcy:

Jakub Piątkowski Czekolada
ul. Władysława Taklińskiego 42a lok. 1
30-499 Kraków
email: jpczekolada@gmx.com
tel. 606-955-048
NIP: 6792765803
REGON: 363435490 

2. Sklep umożliwia dokonanie zakupów przez internet.

3. Wszystkie uwagi, opinie i zapytania dotyczące działania sklepu i jego pracy należy kierować na adres: jpczekolada@gmx.com.


4. Treść strony internetowej sklepu nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Treść strony internetowej sklepu, zawarta w nim oferta towarowa i cenowa stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Użyte w niniejszym Regulaminie słowo oferta należy przyjmować zgodnie z niniejszym ustępem.

II. Składanie zamówień

1. Podstawowym warunkiem dokonania zakupu jest złożenie zamówienia przez stronę jpczekolada.com.

2. Zamówienia można składać przez internet za pomocą formularza zawartego na stronie internetowej sklepu.

3. Warunkiem przyjęcia zamówienia przez sklep jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia oraz wpisanie co najmniej informacji obowiązkowych (oznaczonych w formularzu). Formularz zamówienia zawierający niekompletny zestaw informacji nie jest uważany za złożenie zamówienia.

4. Poprawnie złożone zamówienie powinno zawierać co najmniej następujące dane:
    
    — email (do weryfikacji zamówienia)
    — imię Kupującego,
    — nazwisko Kupującego
    — dane adresowe:  ulica/plac/osiedle, numer mieszkania/domu,
    — kod,
    — miejscowość,
    — państwo
 
5. Na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zostanie przesłana wiadomość ze specyfikacją zamówienia.

6. W przypadku niezapłacenia za zamówienie w ciągu 7 dni sklep automatycznie anuluje zamówienie.

7. Kupujący może anulować zamówienie lub zmienić jego zawartość, odpowiadając na mail potwierdzający przyjęcie zamówienia i specyfikując w odpowiedzi żądanie zmiany.

8. Zamówienie może dotyczyć wyłącznie oferty towarowej i cenowej w zakresie ujętym w sklepie.

9. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży towary objęte taką sprzedażą występują w ofercie ograniczonej ilościowo. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na takie towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w sprzedaży promocyjnej lub wyprzedażowej badź odwoływania takiej sprzedaży poprzez informację na stronie internetowej sklepu. W przypadku sprzedaży promocyjnej ceny sprzedaży nie uwzględniają kosztów dostawy.

10. Zamówienie nie jest realizowane, dopóki kwota równa wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki nie wpłynie na konto Sprzedającego.

III. Ceny i płatności

1. Wszystkie ceny sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie sklepu są cenami brutto podanymi w walucie złoty polski (PLN). Faktura VAT wystawiana jest na żądanie Kupującego z dniem, w którym wszystkie zamówione przez Kupującego towary są wyprodukowane, skompletowane i gotowe do wysyłki.

2. Ceny podane w sklepie są ważne tylko w ofercie internetowej. Oferta cenowa i asortymentowa w sklepie nie jest ofertą sklepów stacjonarnych ani ofertą sklepów dystrybucyjnych.

3. Podane ceny sprzedaży nie obejmują kosztów przesyłki.

4. Koszty dostawy zamówionego towaru określane są w momencie złożenia zamówienia, przy wyborze rodzaju wysyłki i ponosi je Kupujący. Koszty przesyłki doliczane są do ceny sprzedaży i umieszczane na fakturze lub rachunku.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany bez uprzedzenia cen sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie, jak również zmiany i dodawania nowych towarów w sklepie.

6. Zamówienia potwierdzone przez Kupującego i przyjęte przez sklep wykonywane są po cenie z zamówienia złożonego przez Kupującego.

7. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:

    a) przedpłata — przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku Deutsche Bank, nr  07 1910 1048 4011 2743 1111 0001. Kupujący przelewa na podany rachunek bankowy pełną należność obejmującą cenę sprzedaży towaru i wysyłki. W tytule przelewu musi znajdować się numer zamówienia. Towar wysyłany jest po wpłynięciu pełnej należności na rachunek bankowy.
    b) zapłata za pomocą systemu płatności internetowych tpay (www.tpay.com), który umożliwia płacenie szybkim przelewem lub kartą kredytową.

IV. Dostawa zamówionych towarów

1. Produkty są przesyłane za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Cena przesyłki zależy od wagi produktów w zamówieniu. Jest ona wyliczana automatycznie w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

2. Wysyłka towaru odbywa się w terminie 7 dni, licząc od momentu otrzymania pełnej wpłaty należności.

3. W przypadku chwilowego braku produktów lub jakichkolwiek innych czynników, z powodu których realizacja zamówienia nie jest w danym momencie możliwa, Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

4. Kupujący jest zobowiązany do odbioru prawidłowo doręczonego towaru, zgodnego co do ilości oraz rodzaju z zamówieniem i nie noszącego oznak uszkodzeń.

5. Zamówiony towar staje się własnością Kupującego w chwili nadania wysyłki.

V. Reklamacje i zwroty towaru

1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby towar wysyłany do Kupującego był pozbawiony jakichkolwiek wad. W tym celu każdy towar przed zapakowaniem jest szczegółowo sprawdzany. Jeżeli mimo to po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady lub uszkodzenia mechaniczne powstałe w transporcie, a niemożliwe do ustalenia przy doręczeniu towaru przez Pocztę Polską lub firmę kurierską, powinien niezwłocznie powiadomić sklep drogą elektroniczną oraz odesłać towar na adres:

Jakub Piątkowski Czekolada, ul. Władysława Taklińskiego 42a lok.1, 30-499 Kraków, Polska.

2. Do obowiązków Kupującego przed odbiorem towaru należy sprawdzenie, czy towar jest zgodny z zamówieniem oraz czy paczka  nie jest naruszona lub czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie (w sposób wpływający na towar). W przypadku, gdy paczka jest uszkodzona,  a towar naruszony wówczas Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesłanego towaru ze sporządzeniem protokołu reklamacyjnego w przewozie (sporządzenie protokołu stanowi, zgodnie z przepisami prawa przewozowego podstawę do rozpatrzenia reklamacji Kupującego w zakresie szkód w transporcie).

3. Zgodnie z obowiązującym prawem konsument który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

4. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dn. 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową, Kupujący traci swe uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż 3 dni od dnia otrzymania towaru dostarczanego do miejsca zamieszkania Kupującego.

5. Zwrot kosztów równy cenie sprzedaży nastąpi niezwłocznie wraz ze zwrotem towaru, nie później niż w terminie czternastu dni (w przypadku braku zwrotu towaru sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu kosztów równych cenie sprzedaży do czasu zwrotu prawidłowego towaru). Zwrot kosztów równych cenie sprzedaży nastąpi poprzez przelew na rachunek Kupującego.

6. Sposób odesłania towaru uzgadniany jest bezpośrednio przy zgłoszonej reklamacji.

7. Towar należy zwrócić razem z oświadczeniem konsumenta o odstąpieniu od umowy.

8. Jeżeli została wystawiona faktura VAT, to warunkiem koniecznym do zwrotu ceny sprzedaży jest również doręczenie do Sprzedawcy podpisanej kopii dokumentu korygującego do dokumentu zakupu (faktury korygującej VAT).

9. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotu towarów za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.

10. Kupujący ponosi koszt przesyłki zwracanego towaru. Niemniej jednak, po rozpatrzeniu i uznaniu reklamacji, sklep zwraca koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego jednocześnie z realizacją reklamacji.

11. W przypadku zwrotu zamówienia do sklepu z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Zamawiający ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia.

12. Kupujący jest zobowiązany stosować się do stawek i kosztów (dotyczących sprawdzenia, zbadania, dojazdów i przesyłek) obowiązujących u Sprzedawcy za usługi w przypadku bezzasadności reklamacji. Na wniosek Kupującego Sprzedawca przesyła Kupującemu zestawienie stawek i kosztów. Koszty przesyłek oparte są na stawkach z tabeli Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

VI. Postanowienia końcowe

1. Zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe Kupującego wprowadzone są do bazy danych sklepu i przechowywane przez firmę Czekolada - Jakub Piątkowski wyłącznie w celach realizacji zamówień i w celach marketingowych. Nie będą one udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem przypadków i w zakresie wskazanym w powołanej ustawie. Kupujący ma pełne prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania i zgłaszania w tym zakresie sprzeciwu. Wszelkie pytania odnośnie polityki prywatności prosimy kierować do sklepu drogą elektroniczną na adres: jpczekolada@gmx.com.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustaw wskazanych w Regulaminie.

3. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji dotyczących sklepu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Aby zrezygnować z otrzymywania poczty e-mail, należy przesłać zgloszenie rezygnacji na adres jpczekolada@gmx.com.

4. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, jest on dla niego zrozumiały i w pełni akceptuje jego warunki. W przypadku wątpliwości co do treści Regulaminu oraz praw i obowiązków sklepu lub Kupującego, wszelkie wyjaśnienia będą udzielane w odpowiedzi na zapytania kierowane do sklepu drogą elektroniczną na adres: jpczekolada@gmx.com.

5. Wszystkie towary do momentu ostatecznego i pełnego ich zapłacenia przez Kupującego są własnością Jakub Piątkowski Czekolada.

 6. Jakub Piątkowski Czekolada zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez uprzedzenia. zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji

 Kupujący każdorazowo składając zamówienie winien zapoznać się i potwierdzić treść regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.